Useful in hyperglycaemia, metabolic syndrome, diabetes mellitus.